Aktualności/komunikaty

Bezpiecznie na obszarach wodnych 2021

W związku ze zbliżającym się okresem letnim, a także na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszar wodnych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag, przypominamy o zasadach bezpieczeństwa nad wodą.

 

Osoby przebywające na obszarach wodnych zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;

2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez służby uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego;

3) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;

4) korzystania ze sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;

5) bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych lub podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

 

Oznaczenia kolorów flag: 

 1) flaga biała - kąpiel dozwolona;

 2) flaga czerwona - zakaz kąpieli.

Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy co najmniej:

 1) temperatura wody wynosi poniżej 14°C;

 2) widoczność jest ograniczona do 50 m;

 3) szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta;

 4) występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami;

 5) występują silne prądy wsteczne;

6) trwa akcja ratownicza;

7) prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s;

8) występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody;

9) występują wyładowania atmosferyczne.

Brak flag oznacza brak dyżuru ratowniczego!

 Zachowaj ostrożność nad wodą:

- Kąp się tylko w miejscach oznakowanych. 
- Przestrzegaj zasad i zapoznaj się z regulaminem kąpieliska. 
- Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.
- Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich.
- Nie skacz do wody w miejscach nieznanych.
- Jeśli zauważysz, że ktoś tonie – natychmiast wezwij pomoc.

 

Ponadto przypominamy, że Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej uruchomiło numer ratunkowy nad wodą 604 900 300. Numer ten jest przeznaczony dla osób potrzebujących pomocy na obszarach wodnych miasta Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

TELEFON ALARMOWY 112

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAŻ POŻARNA 998

POLICJA 997

STRAŻ MIEJSKA 986

WOPR 601 100 100

 

WZYWANIE POMOCY

Telefonując na numer ratunkowy przekazujemy dyspozytorowi następujące informacje (ważna kolejność):

1. Miejsce zdarzenia (dokładny adres/a w razie braku adresu – charakterystyczne punkty terenu).

2. Powód wezwania.

3. Ilość poszkodowanych.

4. Podstawowe dane o każdym poszkodowanym (osoba dorosła/dziecko, kobieta/mężczyzna).

5. Stan każdego poszkodowanego (przytomny/nieprzytomny, oddech/brak oddechu, tętno/brak tętna, ewentualne rany, inne ważne objawy).

6. Dane wzywającego (imię, nazwisko, numer telefonu).

NIGDY NIE KOŃCZYMY ROZMOWY JAKO PIERWSI!

Upał/2 17.06.2021 r.

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2

Obszar: powiat cieszyński 

Ważność: od godz. 12:00 dnia 18.06.2021 do godz. 18:00 dnia 22.06.2021

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. 

ASF - Amerykański Pomór Świń

 

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Więcej informacji dot. postępowania ze znalezionym padłym dzikiem oraz zasad zapobiegania zagrożenia znajduje się w załączniku.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:34

Data i godzina wydania: 17.05.2021 - godz. 09:34

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:34

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 09:34 dnia 17.05.2021 do godz. 15:00 dnia 18.05.2021

Obszar: zlewnia górnej Odry (śląskie)

Przebieg: Występujące i prognozowane intensywne opady deszczu będą powodowały wzrosty stanów wody w zlewni górnej Odry i na górnej Odrze. W okresach silnych opadów wzrosty mogą być gwałtowne, zwłaszcza w zlewniach silnie zurbanizowanych i górskich. Na górnej Odrze niewykluczone przekroczenia stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Trening systemu alarmowania 20.05.2021r.

W związku z planowanym w dniach 17 – 21 maja 2021 r. krajowym ćwiczeniem RENEGADE/SAREX-21 organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96), informujemy że w dniu 20 maja br. w godz. 8.00 – 11.00 może odbyć się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego zostanie wyemitowany dźwięk modulowany trwający trzy minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu. 

Apelujemy do mieszkańców Cieszyna o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia. Więcej informacji na temat systemu alarmowania w mieście znajduje się na stronie http://www.cieszyn.pl/mczk/index.php/oc/alarmowanie. W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr tel. 33 4794 368-370.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:28

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:28

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 11:08 dnia 14.05.2021 do godz. 07:00 dnia 15.05.2021

Obszar: odcinek górnej Odry (śląskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych, na odcinku górnej Odry stany wody układają się w strefie wody wysokiej, lokalnie w strefie powyżej stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Wysoce zjadliwa grypa ptaków

W związku z wystąpieniem na terenie Powiatu cieszyńskiego wysoce zjadliwej grypy ptaków (dwa ogniska) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie informuje, iż dalsze dalsze rozwijanie się tej groźnej choroby skutkować może całkowitym administracyjnym uśmierceniem drobiu w gospodarstwach i dużymi stratami dla hodowców drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie informuje mieszkańców o ciążących na nich obowiązkach, m. in. takich jak:

  1. Utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w zamkniętych budynkach- bez jakiegokolwiek kontaktu z innym drobiem i dzikimi ptakami i ich odchodami.

  2. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób.

  3. Karmienie drobiu wyłącznie w budynkach inwentarskich.

  4. Przechowywanie karmy dla ptaków w sposób zabezpieczający ją przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

  5. Stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w tym celu, oraz bieżące odkażanie odzieży wraz ze sprzętem służącym do obsługi drobiu.

  6. Zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie nadmienia, że stosownie do zapisów art. 85aa ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2020.1421 t.j.): „-kto będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego” – grzywna może wynieść nawet do 10 334 zł.

Intensywne opady śniegu/2 ZMIANA

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/2 ZMIANA

Obszar: powiaty: bielski, Bielsko-Biała, cieszyński, żywiecki

Ważność: od godz. 11:41 dnia 14.04.2021 r. do godz. 18:00 dnia 15.04.2021 r.

W dalszym ciągu prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od godz. 12:00 dnia 14.04.2021 do godz. 18:00 dnia 15.04.2021 wynosi miejscami do 20 cm, a w rejonach położonych powyżej 600 m n.p.m. do 30 cm.

Komunikat Ptasia Grypa

Informujemy, iż został wydany Komunikat dotyczący ptasiej grypy, na podstawie Rozporządzenia Wojewody Śląskiego  z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego, wskazano, iż miasto Cieszyn (poza częściami miasta: Mała Łąka, Śródmieście, Błogocice) znajduje się w obszarze zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Opady śniegu/1 dn. 16.03.2021 r.

Opady śniegu/1 - od godz. 18:00 dnia 16.03.2021 r. do godz. 15:00 dnia 17.03.2021 r. na terenie powiatu cieszyńskiego. Prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 15 cm.

 

Komunikat meteorologiczny z godz. 13:42 dnia 11.03.2021 r.

Silny wiatr - województwo śląskie, powiaty: bielski, Bielsko-Biała, cieszyński, żywiecki

Notowane są porywy wiatru od 60 km/h do 70 km/h, lokalnie 80 km/h (Istebna Kubalonka). Silny wiatr osiągający w porywach 80 km/h będzie się utrzymywał.

Dodatkowe informacje