Założenia projektu:

Grupą docelową wsparcia są dzieci 3-4 letnie z Cieszyna i okolic

Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych poprzez utworzenie 91 miejsc w przedszkolach

Wsparcie Przedszkola nr 7, 8, 16 i 19 poprzez zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych

Wsparcie 120 dzieci przyjętych do przedszkoli (P7, P8, P16 i P19) w wieku 3-6 lat w zakresie korygowania wad postawy

Liczba miejsc w poszczególnych przedszkolach:

21

Przedszkole
nr 7

20

Przedszkole
nr 8

25

Przedszkole
nr 16

25

Przedszkole
nr 19

oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego dzięki zajęciom dodatkowym wyrównującym szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów w okresie od 1.08.2016 do 31.08.2017.

Budżet projektu wynosi: 719 618,75 zł

Projekt „Moje przedszkole” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie: 11.1. Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

W celu uruchomienia dodatkowych miejsc w przedszkolach przeprowadzono prace adaptacyjne pomieszczeń dostosowując je do potrzeb i wymagań najmłodszych przedszkolaków. W ramach prac wyremontowano sale zabaw i toalety. Zamówiono nowe meble i pomoce dydaktyczne.

Inne informacje

Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2016 do 31 sierpnia 2017
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt - 611 675,94 zł
http://www.mapadotacji.gov.pl/

Ulotka promocyjna str.1
Ulotka promocyjna str.2

W ramach projektu pn. „Moje przedszkole"

wsparciem objęto 4 przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz 91 dzieci 3-4 letnich przyjętych do przedszkoli w ramach nowo utworzonych miejsc (grupa docelowa) z Cieszyna i okolic (woj. śląskie). Wsparciem objęto również 120 dzieci (61K, 59M) w wieku od 3 do 6 lat z Cieszyna i okolic (woj. śląskie) wymagających pomocy w zakresie zdiagnozowanych deficytów w edukacji przedszkolnej, które wezmą udział w zajęciach dodatkowych (grupa docelowa).

Moje przedszkole

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie: 11.1. Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.