Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Lipiec 2024
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Środowisko przyrodnicze »

Walory przyrodnicze

Stawy na Gułdowach

Stawy na Gułdowach

Salamandra plamista

Salamandra plamista

Cieszyn nie posiada pełnej waloryzacji przyrodniczej obszaru miasta, dlatego nie sposób przedstawić zbiorczych informacji dotyczących występujących na tym terenie roślin, zwierząt i zbiorowisk roślinnych. W miarę pełne opracowania florystyczne, fitosocjologiczne i częściowo faunistyczne dotyczą obszarów objętych ochroną. Ponadto szczegółowe inwentaryzacje dendrologiczne zostały wykonane dla większości parków i terenów zieleni w centrum miasta.
Przedstawione poniżej informacje dotyczące roślin i zwierząt występujących na terenie Cieszyna to skrótowe omówienie wybranych walorów przyrodniczych, a nie pełna charakterystyka przyrodnicza miasta.
• Szata roślinna

Cechą charakterystyczną struktury szaty roślinnej Cieszyna jest występowanie licznych zadrzewień i remiz śródpolnych, a także zespołów ciepłolubnych zarośli, muraw kserotermicznych i łąk.

• Świat zwierzęcy

Stosunkowo słabo poznana jest fauna Cieszyna. Generalnie w lasach i na terenach otwartych można zauważyć żerujące sarny Capreolus capreolus i zające szaraki Lepus capensis, które m.in. poprzez teren rezerwatu „Lasek Miejski nad Puńcówką" zachodzą praktycznie do centrum miasta.

• Lasy

Lasy na terenie Cieszyna zajmują obecnie ok. 206 ha, co stanowi zaledwie 7% powierzchni miasta.


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl