Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Środowisko przyrodnicze »

Informacje Ogólne

Powierzchnia miasta wynosi 28,61 km2 w tym:
  • użytki rolne - 14.83 km2
  • grunty zabudowane 10.31 km2
  • grunty użytkowane rolniczo i ogrodniczo - 4.83 km2
  • grunty pod zabudową mieszkalną - 3.95 km2
  • grunty pod zabudową przemysłową - 1.05 km2
  • tereny zielone - 2.81 km2
  • w tym lasy - 1.86 km2
  • grunty pozostałe - 0.66 km2

Ludność miasta - na dzień 31 grudnia 2012 r. - wynosi 35.213 mieszkańców (posiadających zameldowania stałe i czasowe),gęstość zaludnienia Cieszyna wynosi 1231 osób/km2
• Położenie

Cieszyn położony jest nad rzeką Olzą, w centralnej części Śląska Cieszyńskiego, którego historyczne granice obejmują tereny dawnego Księstwa Cieszyńskiego.

• Klimat

Warunki mezoklimatyczne miasta kształtowane są przez położenie tego obszaru w zachodniej części Karpat, na pograniczu gór i przedgórza, a także przez duże deniwelacje terenu.

• Gleby

Właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne gleby kształtują się pod wpływem zarówno naturalnych procesów glebotwórczych, jak i rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka.

• Budowa geologiczna

Cieszyn leży w granicach dużej jednostki geologicznej - Karpat Zewnętrznych. Podłoże tego obszaru tworzą utwory karbonu, zalegające w okolicach Cieszyna na głębokości ok. 700 m, na nich natomiast nasunięte (lub osadzone) zostały utwory młodsze wieku kredowo-trzeciorzędowego.

• Ukształtowanie powierzchni

Pogórze Śląskie stanowi obszar wyżynno-pagórkowaty, którego cechą charakterystyczną są łagodne wzgórza, o niewielkich deniwelacjach rzędu 70-130 m oraz dość łagodnych, długich zboczach.

• Wody powierzchniowe i podziemne

Bobrówka dzieli miasto na część północną i południową, a jej prawobrzeżnymi dopływami (odwadniającymi północną część miasta) są -wymieniając zgodnie z biegiem rzeki - Kraśnianka z Bilowcem (Bielowcem), Boguniówka, Sarkandrowiec, Sarkander.


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl