Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz�d - Elektroniczne Us�ugi dla Mieszka�ca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo�ci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2024
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po�wi�cona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po�wi�cona kopercie �ycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Gospodarka »

Program bezpieczne miasto

K. Płusa
      W 1998r. Rada Miejska w Cieszynie zaakceptowała powołanie przez Burmistrza Miasta, działającego w porozumieniu z Komendantem Powiatowym Policji oraz Komendantem Straży Miejskiej, programu “Bezpieczne Miasto-Cieszyn, którego celem głównym jest poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Program ma charakter ciągły i oparty na stałym, partnerskim współdziałaniu Policji ze społeczeństwem, zmierzającym do ograniczenia przestępczości w środowisku szkolnym, w miejscu zamieszkania oraz miejscu prowadzenia działalności zawodowej (gospodarczej).
      Nadzór nad programem sprawuje Rada Koordynacyjna, której przewodniczy Burmistrz Miasta, a sekretarzem jest specjalista d/s prewencji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji.
      Zadaniem rady jest: wytyczanie kierunków działania, w oparciu o analizy służb związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym (Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Graniczna, MOPS, służba zdrowia), kontrola i realizacja programów cząstkowych, pozyskiwanie osób i środków do realizacji zadań. W jej skład oprócz przedstawicieli w/w służb wchodzą przedstawiciele środowisk mających wpływ na funkcjonowanie miasta (Prokurator Rejonowy, Prezes Sądu Rejonowego, Przewodniczący Rady Biznesu Śląska Cieszyńskiego, przedstawiciel Rady Miejskiej, przedstawiciele Kościołów, Przewodniczący Towarzystwa Kupieckiego, Przewodniczący Stowarzyszenia Restauratorów, komendant Hufca ZHP, Przewodniczący Rady Młodzieżowej).
      W ramach programu funkcjonują trzy stałe podprogramy kierunkowe: Bezpieczna Szkoła, Bezpieczne Osiedle, Bezpieczny Biznes, w ramach których w zależności od potrzeb i środków, realizowane są konkretne przedsięwzięcia.
W ubiegłych latach realizowane były następujące akcje:
* w ramach “Bezpiecznej Szkoły“: “Siódemka”, “Bezpieczna droga do szkoły”, “Baw się bezpiecznie”, “Narkotykowe dylematy”, “Bezpieczne ferie”, ”Bezpieczne wakacje” , konkurs “Żyj dzisiaj z myślą o jutrze” (tylko w 2000r.),
* w ramach “Bezpiecznego Osiedla”: “Mój Dzielnicowy“, “Bezpieczny ogród”, “ Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości”,
* w ramach “Bezpiecznego Biznesu”: opracowano w 2000r.“Poradnik dla właścicieli stacji paliw” oraz przeprowadzono dla właścicieli i kierowników sklepów i lokali gastronomicznych cykl szkoleń dotyczących sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Program “Siódemka”- adresowany jest do dzieci klas pierwszych szkół podstawowych i realizowany jest przez dzielnicowych KPP podczas prelekcji w szkołach w oparciu o konspekt, zawierający najbardziej istotne informacje, dotyczące zasad poruszania się po drogach oraz szereg innych porad pozwalających uniknąć niebezpieczeństw. Podczas spotkań dzielnicowi przekazują ulotki lub książeczki zakupione przez samorząd miejski.
Akcja “Bezpieczna droga do szkoły” - dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, realizowana przez specjalistę z sekcji ruchu drogowego KPP oraz patrole Straży Miejskiej. Ma na celu zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego, znajomość których potrzebna jest do uzyskania karty rowerowej oraz pomoc dzieciom szkół położonych przy ruchliwych ulicach w przechodzeniu przez przejścia dla pieszych. Materiały poglądowe stosowane podczas spotkań policjanta z młodzieżą sponsoruje Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej. Nadzór nad przejściami prowadzony jest przez cały rok szkolny.
“Baw się bezpiecznie” - impreza adresowana do dzieci szkół podstawowych oraz gimnazjów, realizowana przez nauczycieli, Policję, Straż Miejską oraz świetlice TPD, mająca na celu promowanie bezpiecznych zachowań oraz organizację gier i zabaw sportowo-rekreacyjnych, pozwalających aktywnie spędzić wolny czas. W ramach imprezy organizowanej z okazji Dnia Dziecka, dzieci prezentują wcześniej przygotowane scenki rodzajowe, propagujące bezpieczne zachowania, uczestniczą w konkursie wiedzy oraz rysunkowym o w/w tematyce. Nagrody funduje gmina oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Restauratorów Staromiejskiego Rynku w Cieszynie.
“Narkotykowe dylematy” - powstanie programu podyktowane było potrzebą wszechstronnej edukacji “antynarkotykowej” rodziców, uczniów, jak również nauczycieli. Badania ankietowe, przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie, wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pokazały, że narkotyki stały się stałym elementem naszej rzeczywistości, a wiedza na temat narkotyków oraz możliwości uzależnienia się od nich oparta jest na mitach i stereotypach, które nie mają wiele wspólnego z prawdą. Wyciągając z tego wnioski należało przyjąć, iż działania zapobiegawcze powinny być nastawione na edukację.
      Program składa się z trzech etapów. Pierwszy polega na zapoznaniu się nauczycieli i młodzieży z książeczką dr Aleksandra Markiewicza, którą miasto zakupiło w ilości 1.200 szt. i przekazało do bibliotek wszystkich szkół cieszyńskich. Drugi etap polega na przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, rodziców oraz zajęć warsztatowych dla samej młodzieży, poruszających różne aspekty narkomanii.
      Trzeci etap to poruszanie na lekcjach wychowawczych tematyki antynarkotykowej oraz przeprowadzenie imprezy podsumowującej całą akcję, która przybiera formę koncertu muzyki młodzieżowej. Podczas tego koncertu pokazywane są “spoty” obrzydzające branie narkotyków, rozdawane są ulotki, koszulki z hasłem: “Sorry kolego nie biorę tego” oraz przekazywane są treści antynarkotykowe, przez osoby stale pracujące z narkomanami.
“Bezpieczne wakacje“ oraz ”Bezpieczne ferie”- akcja skierowana do dzieci i młodzieży, które nigdzie nie wyjeżdżają podczas wakacji letnich lub ferii zimowych oraz różnego rodzaju grup zorganizowanych, przebywających na terenie miasta. Realizatorami akcji są szkoły, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ZHP, Straż Miejska oraz Policja. Celem akcji jest zorganizowanie bezpiecznych imprez o charakterze rekreacyjnym, świetlicowym oraz przekazanie wiedzy wiktymologicznej oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przed wakacjami organizowana jest impreza, podczas której przeprowadzane są różne konkursy, zabawy, pokazy ratownicze oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
“Żyj dzisiaj z myślą o jutrze” - konkurs skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej, na hasło oraz plakat, promujące zdrowy styl życia. Organizatorem było Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miejski w Cieszynie.
      Zwycięskie hasło i plakat zostały wydane na i rozpropagowane na terenie miasta i powiatu.
Akcje: “Mój dzielnicowy”, “Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości” oraz “Bezpieczny ogród” - skierowane są do dorosłych mieszkańców poszczególnych dzielnic i rejonów miasta. Realizatorami akcji są: rady osiedlowe mieszkańców, działkowcy zrzeszeni w POD, mieszkańcy, Policja oraz Straż Miejska. Ich celem jest ograniczenie przestępczości w miejscu zamieszkania, poprzez rzetelne informowanie o konkretnych zdarzeniach oraz aktywizowanie środowisk oraz budowanie wzajemnego zaufania. Formy realizacji: spotkania z mieszkańcami, patrolowanie miejsc zagrożonych, zamieszczanie w prasie lokalnej porad wiktymologicznych oraz kolportaż stosownych ulotek.

Urz�d Miejski, Wydzia� Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl