Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Czerwiec 2024
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Raport z przebiegu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi

Raport z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.5.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2021 roku.

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaś ich tryb określony został w Uchwale Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w aft. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nadzór nad przebiegiem konsultacji sprawował Zespół powołany Zarządzeniem Nr 0050.5.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2021 roku.

W ramach konsultacji, w okresie od 5 do 18 stycznia 2021 roku, opinie można było zgłaszać w formie pisemnej:

poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek l ,
drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@mops.cieszyn.pl.

W okresie tym projekt uchwały dostępny był:
na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
na stronie internetowej Cieszyna,
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.
W wydaniu „Wiadomości Ratuszowych” z 15 stycznia 2021 roku opublikowana została informacja o konsultacjach projektu uchwały.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie ww. projektu uchwały.

Zgodnie z par.3 ust. 4 załącznika do Uchwały Nr XVII/ 180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku, obowiązek przeprowadzenia konsultacji uważa się za spełniony również w przypadku braku opinii. 


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl